Sportsplan


FFK er en stor klubb hvor det er behov for en rød tråd og

overordnete mål og planer for klubbens sportslige aktiviteter. Hensikten med en

sportsplan er å ha et styringsverktøy som forankrer viktige målsetninger, prioriteringer,

kriterier og krav til prosesser i klubbens styrende organer. Den skal være et

verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke mest mulig likt og ha

kontinuitet i treningsarbeidet som gjøres og hindre for store ulikheter på

tvers av årskull. Sportsplanen skal gi alle i og rundt klubben (spillere,

trenere, foreldre osv.) en felles forståelse for hvordan det sportslige

arbeidet drives og skal foregå. På denne måten ønsker vi også å bidra til

ryddighet og åpenhet rundt kriterier for (ofte) vanskelige prosesser som

eksempelvis lagspåmelding, utvelgelse til tiltak (sone og krets), hospitering

osv.For treneren skal sportsplanen være et hjelpemiddel og

styringsverktøy i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den

pedagogiske inngangen mot spillergruppa. For klubblederen skal sportsplanen

være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser

og kommunikasjonen med klubben for øvrig.Hovedstyret nedsatte på sitt møte i slutten av april en

redaksjonskomite bestående av Ole Christian Bjerke, Ingmar Uglem og Rolf Lien

som fikk i mandat å lede arbeidet med å få utarbeidet en sportsplan for FFK.

Målet var å ferdigstille en plan med endelig styrebehandling i løpet av oktober

2015.Gruppen har jobbet gjennom sommeren og la et foreløpig

utkast fram på et fellesmøte med hovedstyret og sportslig utvalg 14. september.

Basert på innspill fra dette møtet ble det utarbeidet et revidert utkast som

følger vedlagt denne mailen. Det vil være hovedstyret som vedtar innholdet i

planen mens sportslig utvalg (SU) har et særlig ansvar for at den følges opp.Målsetningen om «Flest mulig – lengst mulig – best mulig»

kan kun oppnås gjennom kompetente og engasjerte trenere og lagledere. Vi ønsker

at flest mulig skal få mulighet til å komme med innspill til innholdet i planen

og derigjennom få et eierskap til den.Hele sportsplanen kan leses her: Sportsplan FFK vedtatt av styret 10.11.15.pdf


Her finner dere klubbens skoleringsplan: Skoleringsplan behandlet SU 03112015.pdf