Instruks for Sportslig Utvalg FFK

Oppgaver og ansvar:

 • Sportslig utvalg har ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av klubbens sportslige aktiviteter på barne-, ungdoms- og seniornivå.
 • Utarbeide og innføre klubbens sports- og skoleringsplan hvor det bl.a:
 • Fastsettes klare målsetninger og rammer for klubbens sportslige aktiviteter.
 • Utarbeides rammer for differensiering, hospitering mm.
 • Ansvarlig for å engasjere, følge opp og koordinere klubbens trenere og drive kompetanseutvikling av disse.
 • Koordinere dommervirksomheten i klubben og drive kompetanseutvikling av disse.
 • Ansvarlig for påmelding av lag til serie og cup. Fordele og koordinere treningstider samt terminliste for trening/kamp.
 • Ansvarlig for oppfølging/koordinering av utstyr og materiell til trening og kamp, samt medvirke til at nødvendig anleggskapasitet utvikles og stilles til klubbens rådgighet.
 • Ansvarlig for Tine Fotballskole og klubbens fotballfritidsordning.
 • Ansvarlig for klubbens talentutviklingsarbeid herunder hospiteringsordninger i trening/kamp.
 • Ansvarlig for oppfølging av spillere til sone- og kretslag.
 • Ansvarlig for oppfølgingen av klubbens spillerutvikler.
 • Ansvar for budsjett og økonomistyring innenfor sine ansvarsområder gitt av hovedstyret.


Organisering:

 • Sportslig utvalg opprettes av- og er direkte underlagt klubbens hovedstyre og rapporterer til dette.
 • Utvalget består av inntil 7 medlemmer.
 • Leder eller den han/hun utpeker, har møterett i hovedstyret og er klubbens sportslige leder.
 • Utover leder som utpekes av hovedstyre konstituerer utvalget selv hvilke roller de fordeler og evt om de ønsker spesifikke "prosjektgrupper" opprettet (eks. anlegg).