Retningslinjer for deltakelse i Cuper og turneringer i FFK


Behandlet av: Sportslig Utvalg
Behandlet dato: 28. januar 2014

Med bakgrunn i klubbens størrelse og ressurser som benyttes på cuper og turneringer, anses det å være et behov for å ha visse retningslinjer og styring/kontroll med de enkelte årskullenes deltakelse i cuper og turneringer. Sportslig utvalg legger på denne bakgrunn til grunn følgende prinsipper for slik deltakelse.

Egne cuper/turneringer

Det forutsettes at alle lag deltar på klubbens egne cuper og turneringer i aktuelle årsklasser.

Overnattingsturneringer

Klubben har som målsetning å delta på en overnattingsturnering årlig med jenter/gutter 11-16 år. Det skal legges til grunn både sosiale og sportslige faktorer ved valg av overnattingsturnering. Spillernes alder og reiseavstander skal også tillegges vekt. Det er en målsetning å ha stabilitet knyttet til hvilke turneringer det deltas på. Dette bl.a. på grunn av enklere planlegging, forutsigbarhet for foreldre, trenere og spillere.

Som angitt i tabellen nedenfor får et årskull ansvar for den praktiske gjennomføringen av deltakelsen. SU ønsker tilbakemelding om hvem som har påtatt seg dette ansvar innen utgangen av januar hvert år.

Dersom et årskull ønsker å delta på annen turnering enn oppgitt nedenfor eller at laget (-ene) ikke ønsker å delta på noen overnattingsturnering skal dette på forhånd fremmes for SU for godkjenning.


CupÅrskullAnsvar
Plusscup11 og 12 år12 år
Kattegat Cup13 og 14 år14 år
Norway Cup15 og 16 år16 år

Ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av deltakelse sørger for påmelding og informasjon til alle spillere/foreldre. Før påmelding skal det settes opp et enkelt budsjett for klubbens utgifter. Dette legges fram for SU som tar endelig stilling til spillernes egenandeler. Dersom ikke annet er oppgitt oversendes dette til leder i SU.

Dagsturneringer

Dagsturneringer er et viktig supplement til seriespill og øvrig deltakelse i turneringer og det er en målsetning at lagene skal kunne delta på 1-2 dagsturneringer i tillegg til klubbens egne. Det skal legges vekt på spillernes alder og reiseavstander ved valg av turnering. Det er også her en målsetning med stabilitet på deltakelse, og det må sees noe i sammenheng med hvilke lag som deltar på våre egne cuper. Det oppfordres til å delta på forskjellige turneringer slik at vi sprer oss litt rundt i «lokale « klubber? I ungdomsklassene skal sportslige hensyn veie tyngre enn i miniklassene ved valg av cup. Vi bør også prioritere deltakelse i cuper arrangert av våre nærmeste naboklubber (Hidra, Bakke, mm). Disse turneringene «teller ikke» over antall turneringer? Det er ikke utarbeidet noen liste over dagsturneringer da trenerne sitter med god oversikt over dette. Ved tvil/usikkerhet spørres SU alternativt trener på årskull over.

Det er avsatt egne budsjetter for dagsturneringer basert på et estimert antall spillere og deltakerpris. Det er forskjell på deltakeravgiftene i de ulike cupene. Deltakelse på en cup med høy deltakeravgift kan følgelig medføre at antall cuper totalt for årskullet blir redusert. Det samme gjelder dersom klubbens økonomiske situasjon tilsier det.

For å kunne ha en overordnet oversikt på disse forholdene skal all deltakelse på forhånd godkjennes av SU.