Hospitering


Bestemmelse vedrørende hospitering vedtatt i SU 18.3.14:


Hospitering – retningslinjer og praksis:

  • Skilles mellom trenings- og kamphospitering. Hovedinntrykket er at dette p.t. fungerer uformelt og godt. Viktig med god dialog mellom trenerne. Legges til rette for dette ved oppsett av treningstider. Stimulere til mertrening og eget initiativt. Dette er viktige drivere for spillerutvikling.
  • Hospitering er en del av spillerutviklingen i klubben og vi er opptatt både av spillerens sportslige og sosiale utvikling. Hovedregelen er at spilleren følger sitt alderskull. Tilbudet utover dette tilpasses etter behov. Ansvaret for dette ligger hos treneren for de enkelte kull i samarbeid med spillerutvikler og i dialog med spilleren.
  • Det er viktig å passe på totalbelastning for spilleren (trening, søvn, skole, venner mm).
  • Bør trene mér enn en spiller kamper, og bør ikke ha mer enn en bortekamp i uken.
  • Ole Christian er ansvarlig for å følge opp dette arbeidet i klubben og eventuelle spørsmål og/eller utfordringer tas med han.